Postępowanie administracyjne ogólne

Postępowanie administracyjne jest to postępowanie mające zastosowanie przy rozpatrywaniu przeważającej większości sprawy przez organy administracji. Ustawodawca określa to postępowanie mianem postępowania administracyjnego.  "Ogólne" - został dodany przez doktrynie i przejęty przez orzecznictwo sądowe. Robiono to po to, by odróżnić postępowaniu w kodeksie od innych postępowań również administracyjnych, w których przepisy kodeksu zastosowania nie mają. Te inne postępowania określa się mianem postępowań szczególnych. Takim post. Adm. Szczególnym jest obecnie postępowanie podatkowe, do którego stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, a także postępowanie przed polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą. Z wielu względów do tego postępowania przepisy KPA są nie przystające.

Na terenie kraju działa albo kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy organów administracji publicznej. Za granicą obszar właściwości jednego konsulatu polskiego obejmuje albo znaczną część obecnego państwa albo jedno państwo albo w krajach Afryki lub Azji - kilka państw. Ustawa o funkcjach konsulów zwiera elementy procedury, obowiązującej w postępowaniu przed konsulatem.

Post. Adm. Szczególne - to przepisy proceduralne. Obowiązuje w prawie zasada lex spiecialis derogat legi generali. To oznacza, że w ustawach z zakresu administracyjnego prawa materialnego (wodnego, budowlanego, o broni i amunicji itd…) mogą być zawarte przepisy proceduralne, mające pierwszeństwo przed przepisami KPA. Te przepisy mogą dotyczyć np. innego terminu składania odwołań, innej formy podejmowania decyzji. W KPA dominuje forma pisemna. Ustawy szczególne mogą przewidywać wydawanie decyzji w formie ustnej. Jeżeli zawarte są w owych ustawach szczególnych te przepisy proceduralne mają one pierwszeństwo przed przepisami zawartymi w KPA. Tam gdzie są w odrębnych ustawach przepisy szczególne, stosujemy te przepisy a w pozostałych kwestiach stosujemy wszystkie inne przepisy KPA z pominięciem tych przepisów, które odmiennie uregulowano w tych przepisach szczególnych (lex spiecialis derogat lego generali).

sąd administracyjny

Od tego momentu termin postępowanie administracyjne, będzie należało rozumieć jako postępowanie administracyjne ogólne uregulowane w kodeksie. Termin: postępowanie, procedura i proces należy rozumieć jako synonimy.

 

Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

  1. przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,
  2. przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1,
  3. w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2,
  4. w sprawach wydawania zaświadczeń.

Art. 2.Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych. adwokat łódź rozwód
 
Zarówno ustawy jak i porozumienia administracyjne mogą przewidywać i przewidują powierzenie innym podmiotom niż wymienione wcześniej kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych. Wśród tych podmiotów największą grupę stanowią organy samorządu zawodowego. Te organy samorządu zawodowego wydają niekiedy decyzje administracyjne.

Wyrok Sądu WSA II SA/Wr 847/16


Przedmiot postępowania administracyjnego.

W przepisie art. 1 k.p.a. jest mowa o tzw. ogólnym postępowaniu administracyjnym, którego celem jest wiążące ustalenie, w formie decyzji wydanej przez organ administracji publicznej, konsekwencji norm prawa materialnego w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata w sprawie indywidualnej. Zatem przedmiotem postępowania administracyjnego jest konkretna sprawa, w której organ administracji państwowej jest władny i jednocześnie zobowiązany rozstrzygnąć na podstawie przepisów prawa materialnego o uprawnieniach lub obowiązkach indywidualnego podmiotu albo też stwierdzić brak przesłanek do przyznania uprawnień lub nałożenia obowiązków, bądź też w inny sposób załatwić sprawę (np. umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe).

Zobacz więcej