Organy administracji publicznej

Postępowanie musi prowadzić organ administracji publicznej  w rozumieniu KPA - KPA w artykule 5  §2 zawiera słowniczek. Jest to słownik terminów, którymi posługuje się ustawodawca. W punkcie 3, art. 5 § 2 zawarta jest definicja legalna terminu organ administracji publicznej, uzupełniona również w punkcie 4 i 6 tego samego artykułu i paragrafu. Kto jest tym organem administracji publicznej:

  • minister - kieruje określonym działem administracji rządowej. (Ustawa o działach administracji - wydziela kilkadziesiąt działów. Premier z tych działów komponuje ministerstwa. Powierza osobie pełnienie funkcji ministra, kierującego kilkoma bądź jednym działem) Ale ministrem w rozumieniu kodeksu jest także premier i wicepremierzy, pod warunkiem, że takim działem administracji rządowej kierują. [ Premier kieruje tez integracją europejską czyli musi być tez ministrem w rozumieniu kodeksu]. Ministrem w rozumieniu kodeksu jest też kierownik centralnego urzędu administracji publicznej - charakteryzuje się tym, że rozciąga swoją właściwość na obszar całego kraju tak jak minister, ale jego szef nie wchodzi w skład RM, a jest podporządkowany bezpośrednio premierowi bądź któremuś z ministrów. Przykłady: Komendant Główny Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów. 

 

  • Terenowe organy administracji rządowej: 

 
+organy rządowej administracji zespolonej: (wojewoda a także działający w jego imieniu kierownicy wojewódzkich straży, inspekcji i służb) istota zespolenia
Polegała na tym, że wiele organów podporządkowano wojewodzie. Niektóre z tych organów, wydając decyzje adm. Wydają je w imieniu wojewody, ale część z tych decyzji wydają we własnym imieniu.
 
+organy administracji niezepolonej: (naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy, naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy, administracja probiercza, miar itd.)
 

  • Organy jednostek samorządu terytorialnego


Na użytek kodeksu organami adm. Publicznej są organy monokratyczne (w gminie - wójt, burmistrz, prezydent, w województwie - marszałek województwa czy starosta - w powiecie, nie jest organem odpowiednio województwa czy powiatu. Te podmioty co do zasady wydają decyzje administracyjne, mimo, że z formalnego punktu widzenia te organy nie są organami gminy powiatu czy też województwa. Przepisy szczególne KPA mogą powierzać wydawanie decyzji nie staroście, ale zarządowi powiatu. W znaczeniu procesowym jest on organem upoważnionym do wydawania decyzji. Niekiedy przepisy ustaw szczególnych powierzają kompetencje orzecznicze w zakresie wydawania decyzji zarządom powiatu czy województwa. 


Art. 5  §2 p.6  w końcowej części nakazuje rozumieć jako organy jednostek samorządu terytorialnego także samorządowe kolegia odwoławcze. Charakter prawny takiego kolegium budzi skrajne wątpliwości budzi skrajne wątpliwości. Według KPA kolegium musi być traktowane jako organ jednostki samorządu terytorialnego, mimo, że sama ustawa o kolegiach stanowi, że kolegium jest państwową jednostką budżetową a prezesa i członków powołuje Prezes RM. Samorządowość kolegium polega na: nazwie (samorządowe kolegium), a po drugie rolą kolegium jest rozpoznawanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków prawnych w stosunku do aktów indywidualnych podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Te organy to organy administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym.  Oprócz tych organów w znaczeniu ustrojowym postępowanie mogą prowadzić organy w znaczeniu funkcjonalnym, zwane również funkcjonalnymi organami administracji publicznej. Chodzi tu o podmioty wskazane w artykule 1. i 2. kodeksu

Inne podmioty

Zarówno ustawy jak i porozumienia administracyjne mogą przewidywać i przewidują powierzenie innym podmiotom niż wymienione wcześniej kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych. Wśród tych podmiotów największą grupę stanowią organy samorządu zawodowego. Te organy samorządu zawodowego wydają niekiedy decyzje administracyjne.