Właściwość organów w postępowaniu

Wyróżniamy:
 
Właściwość ustawową - wynika z przepisów prawa obowiązującego, czyli wyznaczona jest przez te przepisy. 3 rodzaje:
 

urzednik w administracji


1-rzeczowa - upoważnienie danego organu do załatwiania określonej przedmiotowo kategorii spraw (paszporty - wojewoda, koncesje na wydobywanie diamentów - prezydent itd.)
2-miejscowa - upoważnienie organu do wykonywania swojej właściwości rzeczowej na ściśle określonym terenie. 
3-instancyjna - upoważnienie organu do załatwiania spraw w pierwszej bądź drugiej instancji. Z reguły, przepisy prawa wskazują jedynie jaki organ właściwy jest w sprawie do wydania decyzji w pierwszej instancji, np. decyzje w sprawach dodatków mieszkaniowych wydaje wójt. Niekiedy w owych przepisach prawa materialnego, wskazane są także organy odwoławcze (organy wyższego stopnia). Jeżeli przepisy ustaw materialno-prawnych milczą zastosowanie musi mieć art. 17 KPA, kóry wskazuje nam jaki organ jest organem wyższego stopnia w stosunku do organu stanowiącego punkt odniesienia, a ów organ będzie organem właściwym instancyjnie w drugiej instancji:
 
Art. 17.
Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,
2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,
3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.
 
Właściwość delegacyjną

Orzeczenie sądu


Właściwość rzeczowa wojewody w postępowaniu administracyjnym

Postępowanie administracyjne oparte jest na zasadzie dwuinstancyjności, co wymaga przy ustaleniu właściwości organów administracji publicznej wchodzących w zakres właściwości organów administracji państwowej, których nie istnieją w obowiązującej strukturze ustrojowej administracji publicznej, wyprowadzenia właściwości do prowadzenia postępowania w trybie zwykłym, a przez to i w trybie wznowienia postępowania oraz w trybie postępowania nadzwyczajnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie należy wyprowadzić właściwość do rozpoznawania spraw w trybie zwykłym oraz w trybach, w których nie zastrzeżono właściwości dla organu wyższego stopnia. Wynika to z zestawienia regulacji art. 3 ust. 1 pkt 5 z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7: "Wojewoda jest organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (...)". Art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego reguluje właściwość instancyjną wobec organów, które wchodzą w system obowiązującej struktury ustrojowej administracji publicznej.